26. 6. 2008

Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére

Uplatňovanie TPS v nevýrobnej sfére je možné, ale vyžaduje si istú dávku tvorivosti. * Fujio Cho


HODNOTOVÝ TOK V NEVÝROBNEJ SFÉRE
Vytvorenie „štíhleho“ toku je technickou kostrou TPS. Keď ho zavediete, ukážu sa problémy. Má 5 krokov:

 1. Určenie, kto je zákazníkom procesov a o akú pridanú hodnotu tento zákazník stojí.
 2. Oddelenie opakujúcich sa procesov od jedinečných procesov a poznanie možností, ako na tieto opakujúce procesy aplikovať TPS.
 3. Zmapovanie toku a určenie času, kedy sa pridáva a kedy sa nepridáva hodnota.
 4. Tvorivé rozmýšľanie o uplatnenie širších zásad TPS s využitím mapy budúcej podoby hodnotového toku.
 5. Presadzovanie toku a učenie sa prostredníctvom praktickej činnosti s využitím cyklu PDCA a rozširovanie toku na menej často sa opakujúce procesy.


WORKSHOP KAIZEN

Fáza 1 - pred workshopom
 • Jasne vymedzte rozsah - začiatok a koniec procesu, výstupný produkt.
 • Určte ciele - vlastník procesu musí určiť „merateľné ciele“.
 • Vytvorte prípravnú mapu súčasného stavu procesu.
 • Zhromaždite všetky významné dokumenty.
 • Vyveste pripravenú mapu súčasného stavu v spoločnej miestnosti tímu.

Fáza 2 . workshop
 1. Kto je zákazníkom? Poznanie potrieb zákazníka.
 2. Rozbor súčasného stavu procesu - v duchu genchi genbutsu - fyzicky v teréne.
  • Čo pridáva hodnotu? Ktorý transformačný proces má rozhodujúci význam pre službu, za ktorú zákazník platí?
  • Čo nepridáva hodnotu? Čo je tu čistá strata? Čakacie doby, presuny, nevyužité informácie....
  • Čo nepridáva hodnotu, ale je vyžadované? Previerky, kontrolné systémy, príprava dokumentácie ...
  • Aký je počet transakcií za určité obdobie a rozmanitosť produktov? To pomáha osvetliť, prečo s procese dochádza k zdržaniam, a určiť, kde sú úzke miesta.
  • Aká je dokumentácia procesu?
  • Aké sú ukazovatele výkonnosti súčasného procesu? Prepočítavajú sa.

 3. Vypracujte víziu budúceho stavu procesu. „Štíhle koncepcie“:
  • Vytvorte jednokusový tok. Dbajte na to, aby pohyb informácií systémom bol čo najplynulejší, teda, aby sa informácie neodovzdávali v dávkach.
  • Usporiadajte pracovné strediská (organizačné útvary) tak, aby s ohľadom na hodnotové toky podporovala zákazníka v duchu jednokusového toku.
  • V situáciách, kedy treba odstrániť odovzdávanie, využívajte medzifunkčné tímy, ktoré pracujú na jednom mieste.
  • Určte manažéra hodnotového toku, ktorý bude od začiatku do konca za služby zodpovedný z hľadiska zákazníka, podobne ako šéfkonštruktér v Toyote.
  • Vyrovnávajte počet transakcií kde je to len možné, aby bola vyvážená pracovná záťaž.
  • Kvalitu začleňujte priamo do procesu. Odstaňte schvaľovanie, kontroly, cykly, previerky...
  • Štandardizujte činnosti a prácu jasne a názorne zdokumentujte.
  • Odstráňte prebytočné systémy, ako napríklad zjednocovanie stanovísk medzi rôznymi ľuďmi.
  • Používajte vizuálne pomôcky a kontrolné nástroje, aby bol proces viditeľný a zrozumiteľný.
  • Prepočítajte nové ukazovatele procesu a porovnajte s hodnotami súčasného stavu, aby mohli byť vyčíslené očakávané úspory.
  • Predložte návrh budúceho procesu vrcholovému vedeniu k schváleniu.

 4. Implementácia: vypracujte plán (čo, kedy, kto).
  • Nové rozvrhnutie všetkých pracovísk, ktoré by mali uľahčiť jednokusový tok.
  • Organizácia jednotlivých pracovísk (5S, vizualizácia).
  • Vytvorenie štandardných pracovných pokynov.
  • Preskúmanie postupov.
  • Zmeny formulárov a dokumentácie.
  • Činnosti zamerané na riešenie problémov, ktoré odkrývajú najhlbšie príčiny problémov s kvalitou.
  • Určenie informačných technológií, alebo konkrétnych zmien v IS.
  • Výcvik a príprava ľudí na nový proces.

 5. Vyhodnotenie: meranie výkonnosti.

  • Výsledky musia byť v priebehu workshopu (1 týždeň). Hodnoty súčasného stavu predstavujú východiskový bod, hodnoty budúceho stavu slúžia ako ciele.
  • Počet ukazovateľov musí byť čo najmenší. Je potrebné odstrániť nadbytočné ukazovatele.

Fáza 3 - po workshope
 1. Udržiavanie výsledkov a neustále zlepšovanie cez PDCA - raz za týždeň robí tím.

  • Preverí stav rozrobených úloh uvedených v pláne projektu.
  • Preverí sústavu ukazovateľov procesu, aby mal istotu, že dochádza k zlepšeniam.
  • Prediskutuje ďalšie príležitosti k zlepšeniu.
  • Pokračuje v zlepšovaní procesu.

Vrcholové vedenie by malo raz za mesiac vyhodnocovať príslušné ukazovatele a rozpracované úlohy podľa plánu projektu a odstraňovať prekážky implementácie. Malo by tiež tímu vyjadrovať uznanie.
Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services