28. 2. 2008

Strategie a BPMS

Téma měsíce končí bez velkých překvapení. Oproti loňsku nářky nad ne-strategičností vrcholových manažerů nezněly bolestínsky. Ani se nekonala velká metodicko-sémiotická bitka o jednotlivých pojmech. I v praxi se setkávám se zneužíváním slova strategie méně. Letos už není strategické kde co (ba ani procesní, díky Bohu). S pojmem strategie bychom měli totiž zacházet velmi opatrně a vyhradit ho jen pro soubor zásadních - skokových změn, které musíme na cestě k zářným zítřkům vykonat.

Proč? S technologií BPMS dostáváme do ruky prostředí, ve kterém běžné změny procesů jsou velmi snadné a rychlé. Fakticky trvají ve dnech (dříve v měsících). Snadné se tak stává celé průběžné zlepšování. A to svádí k sebeuspokojení. Nový produkt je na světě za 2 týdny, rychlost vyřízení poptávky se zvýšila skoro o řád, operativní náklady průběžně klesají...

Firmám, kde dosud bojují IT oddělení s liniovým managementem o každou změnu v systému a nevyřízené požadavky plní skříně, zní možnosti BPMS jako rajská hudba. Ona to rajská je, ale polévka.

BPMS je o průběžném zlepšování, strategie o skoku, o radikální transformaci, dnes dokonce často spojená se změnou samé podstaty podnikání. Tu žádné BPMS nejen nevymyslí, ale ani nerealizuje. Jakmile se dostáváme mimo rámec přednastavených možností služeb, vývoj nás nemine. Strategie je proto (také) o zvládnutí vývoje komponent.

Více.....

18. 2. 2008

Vlastníci a strategie

V diskusi nad tématem měsíce se objevilo zajímavé téma, koho se strategie vlastně týká a koho zajímá. Není to jen management firmy, který podle ní má firmu směřovat do budoucna. Strategie je fundament komunikace mezi managementem firmy a jejími vlastníky.

Každá společnost musí trvale generovat přidanou hodnotu pro své vlastníky k potvrzení oprávnění vlastní existence. Pokud vlastníci nerozumí nebo nevěří strategii managementu - je pro ně nečitelná budoucnost firmy, začnou společnost podhodnocovat. Na kapitálovém trhu jde o tragédii - akcie společnosti začnou padat.Téměř vždy existuje odlišné vnímání hodnoty podniku ze strany jeho managementu a jeho shareholders:
Vnímání hodnoty společnosti
Určitá kritická hodnota však vede nejprve k vyvolání dodatečného tlaku na management, např. požadavky nových a nových reportů a může vyústit až k jeho odvolání.

Existují 2 paralelní aktivity, které je třeba ze strany vedení společnosti vůči vlastníkům trvale vyvíjet. Jedna vede ke snížení vlastníky vnímaného rizika, protože hodnota vložené investice pro vlastníka je vždy snížena o přítomné riziko. Míra rizika je nepřímo úměrná průhlednosti společnosti a kontextu jejího podnikání.

Druhá aktivita vede ke zvýšení vnímání potenciálu společnosti jejími vlastníky. Ten se samozřejmě primárně odvíjí od ekonomicky měřitelných parametrů návratnosti, sekundárně ovšem od celé řady dalších ukazatelů a faktorů - loajality managementu, stavu trhu, produktového portfolia a jeho perspektivy, vztahu se zaměstnanci... A v neposlední míře od měřitelnosti procesů. V tomto bodě se obě aktivity protínají.


Více.....

7. 2. 2008

Flexibilita

Na dnešním plenárním zasedání MOPP vypukla lehká přestřelka mezi přítomnými zástupci veřejné správy a byznysu o tom, kdo je více postižen současným překotným světa během. Legislativní smrště zákonných paskvilů a střídání mocných u korýtek na straně jedné. Boj o zákazníka v globální konkurenci a dopady lokální legislativy navíc. Přežití nemají zaručeno ani jedni ani druzí. První proto, že se mohou kdykoliv znelíbit, druzí proto, že jim svět může kdykoliv přichystat neřešitelnou situaci.Slovo flexibilita skloňované v souvislosti s přínosy BPM je zajímavé dvakrát. Samozřejmě především jako výsledek - můžeme být schopni reagovat včas (či dokonce předstižně) na okolí i možnosti. Druhá rovina je flexibilita jako osobní připravenost nebo mentální naladění nás osobně. Tam už toto slovo může dostat až pejorativní kontext - naše schopnost se přizpůsobit musí narazit na meze naší páteře.

Ono slovo flexibilita není v osobní rovině příliš vystihující ani vhodné. Jde spíš o otevřenost, nikoliv schopnost se zkroutit pod vlivem okolí. Otevřenost podnětům, ať přichází odkudkoliv, odblokovávání stereotypů a škatulkování.

BPM jako manažerská disciplína připravila pěknou zkoušku flexibility našemu školství - vyžaduje totiž, aby člověk zvládl současně přinejmenším tři její základní součásti: ekonomii, psychologii a IT. Což se učí pokaždé jinde a jinak, málokde ve vzájemném kontextu.

Více.....

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services