3. 7. 2008

TPS a procesné riadenie

Milí priatelia,
možno ste si položili v priebehu seriálu otázku: „Prečo zverejňujeme na BPM blogu seriál TPS?“ V tejto časti si trošku zopakujeme zásady TPS a povieme si, čo je v TPS nové, kde je v TPS súlad a kde rozdiel oproti zásadám procesného riadenia.

Priradenie zásad TPS k piatim najdôležitejším procesom vo firme vidíte na nasledujúcom obrázku.


Nové myšlienky
Zásada 2
– Jednokusový tok usporiadaný podľa produktov.
– Takt.
Zásada 3
– Ťah ide odzadu procesov - kanban.
Zásada 4
– Robiť pomaly ako korytnačka.
Zásada 5
– Zastavenie procesu.
– Nepoužívajú Six Sigma.
Zásada 6
– Podporujúca byrokracia.
– Štandardizácia sa netýka len popísaného postupu, ale aj tempa a zásob.
Zásada 9
– Oddelenie zodpovednosti a právomocí.
Zásada 10
– Pri tímovej práci sú robotníci na vrchole pyramídy - najdôležitejší.
– Šéfovia vedia pracovať aj namiesto robotníkov.
Zásada 11
– Nemenia cenovo výhodnejších dodávateľov.
Zásada 14
– Hansei - prijímanie kritiky.
– Prepojenie hoshin kanri s cyklom PDCA.

Súlad TPS so zásadami procesného riadenia
Zásada 1
– Peniaze nie sú najdôležitejšie.
Zásada 2
– Jednokusový tok - materiál, informácia, dokument.
Zásada 7, 13
– Jednoduchosť - 1 strana na dôležité veci.
Zásada 8
– Najprv sú procesy, potom technológie.
Zásada 12
– Chodenie do prevádzky - genshi genbutsu.
Zásada 14
– Hoshin kanri - používame pod inými názvami.
– Tri úrovne ukazovateľov výkonnosti.

Rozpor TPS so zásadami procesného riadenia
Zásada 9
– Veľká hierarchia organizačných štruktúr.
Zásada 10
– Zavádzanie tímovej práce - direktívny štýl riadenia.
Zásada 14
– Nedávajú veľký dôraz na ukazovatele výkonnosti.

Implementácia TPS
Vo vašich komentároch som si všimla, že sa vám zásady TPS páčia. Ich implementácia je však náročná. Prečo je to tak ? Možno preto, lebo je to veľa práce, stojí nás to veľa energie, je tam veľa neznámeho, mnohé otázky sú nejasné. Ťažké je prekonávať naše postoje, názory kolegov, meniť zabehané postupy. Ja však verím, že to dokážete. Teším sa, ak som vám v tom aspoň trošku pomohla.

Vstup na posvátné územíViete čo znamená tento obrázok ? V Japonsku ho môžete vidieť vždy pred vstupom do šintoistického chrámu. Označuje vstup na posvätné územie. Verím, že vstup do sveta TPS a prekrásneho duchovného bohatstva firmy Toyota bol pre vás zaujímavý a poučný.

Mnoho šťastia na vašej ceste k TPS vám praje:

RNDr. Marta Krajčíová
samostatná konzultantka
e-mail: mail@krajciova.sk
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
mobil: +421 911 556 331

Více.....

1. 7. 2008

Implementácia TPS

Sociálne putá medzi ľuďmi môžu byť rovnako pevné, ako fyzikálne väzby medzi atómami a môžu vytvárať celok, ktorý je omnoho väčší, a silnejší, ako súčet jeho jednotlivých častí. * Orson Scott Card, Učedník Alvin


POSOLSTVO A TAJOMSTVO FIRMY TOYOTA

 • Rovnako jasné je aj posolstvo a tajomstvo celkového súboru zásad, hodnôt a prístupov firmy Toyota: vytvára také putá medzi jednotlivcami a partnermi, že „sa pohybujú tak, aby jeden druhého presne doplňovali, a spolupracujú“ na dosiahnutí spoločných cieľov.
 • Dôležité je vytvoriť si systém, držať sa ho a zdokonaľovať ho.
 • Súbor zásad, hodnôt a prístupov firmy Toyota je budovaný zdola nahor.ZAUJATIE VRCHOLOVÉHO VEDENIA

 • Angažuje sa VM pre dlhodobú víziu poskytovania pridanej hodnoty zákazníkom a spoločnosti obecne ?
 • Angažuje sa VM pre rozvoj zamestnancov a partnerov ?
 • Bude zaistená kontinuita myšlienkovej koncepcie VM ?

Ak sú odpovede na uvedené otázky „áno“ vydajte sa na cestu „štíhlosti“, ktorá sa skladá z týchto krokov:

 1. Vzdelávanie a skúsenosti členov vedenia
 2. Vlastnícka štruktúra
 3. Povyšovanie z vlastných zdrojov
 4. Tlaky prostredia
 5. Skúsenosti s projektmi „štíhlosti“


ŠTÍHLE NÁSTROJE

 • Six Sigma sa sústreďuje na zlepšovanie procesov pridávajúcich hodnotu, koncepcia „štíhlosti“ sa zameriava na celý hodnotový tok a vytváranie plynulého toku medzi činnosťami, ktoré pridávajú hodnotu. Six Sigma robí poriadok v procesoch, koncepcia „štíhlosti“ vylaďuje väzby medzi procesmi.
 • Štíhle nástroje predstavujú iba jednu stránku širšej myšlienkovej koncepcie.
 • Na to, aby sme mali koncepciu „štíhleho“ myslenia v srdci a duši potrebujeme 5-10 rokov.


KULTÚRA

 • Zmena kultúry je veľmi zložitá vec.
 • Kultúra je založená na „vnímaní, myslení a cítení“, čo je spodná časť ľadovca na vrchole ktorého sú nástroje.
 • Postup: zavedenie toku, ťahu, vzdelávania manažérov s preskúšaním, ciele-hoshin, súčasťou sú aj donucovacie prostriedky. V prostredí, v ktorom sa rozmáha sebauspokojenie a ktoré potrebuje zásadnú zmenu kultúry, je to nutné.
 • Vedenie mení kultúru tým, že presadzuje ciele, systém merania a vizuálne systémy, aby posilňovalo patričné každodenné správanie.

13 TIPOV PREMENY ORGANIZÁCIE NA „ŠTÍHLU“

 1. Začnite aktívnym opatrením v rámci technického systému; v zápätí potom zaveďte kultúrnu zmenu. Začnite procesnou vrstvou - mapovaním hodnotového toku, aby ste sa naučili vidieť straty a plytvanie.
 2. Najskôr sa učte na základe praktických skúseností, a až potom venujte pozornosť teoretickej príprave. K „štíhlosti sa „preprezentovať“ nemôžete. TPS je vecou učenia na základe praxe - 80% praxe, 20% učenia. Najlepšou formou výcviku je taký výcvik, po ktorom okamžite nasleduje praktická príprava ... alebo praktická príprava, okamžite doplňovaná teóriou. Prístup Toyoty k výcviku je charakteristický tým, že ľudia sú uvádzaní do náročných situácií, a potom je na nich, aby našli východisko a dané problémy vyriešili.
 3. Začnite testovacími modelmi hodnotového toku, aby ste mohli predviesť „štíhlu“ koncepciu ako systém a aby ste mali k dispozícii „ukážkový“ model. Vo výrobe to znamená vybudovať jednu „štíhlu“ výrobnú linku, počínajúc príjmom surovín, končiac hotovými výrobkami.
 4. Využívajte mapovanie hodnotového toku k tvorbe vízie budúceho stavu a k tomu, aby ste pomáhali ľuďom „učiť sa vidieť“. Mapovanie hodnotového toku by sa malo uplatňovať iba u konkrétnych skupín výrobkov, ktoré budú okamžite transformované.
 5. Využívajte workshopu kaizen k učeniu a k vykonaniu rýchlych zmien - 1 týždeň.
 6. Organizujte so zreteľom k hodnotovému toku. Vlastníci procesov zodpovedajú za jednotlivé kroky procesu, ale nikto nezodpovedá za hodnotový tok. Ustanovte manažéra hodnotového toku, ktorý má neobmedzenú zodpovednosť a dokáže reagovať na požiadavky zákazníkov. Vytvorte maticovú OŠ podľa skupín produktov, ktoré tvoria hodnotový tok.
 7. Transformáciu prehlasujte za záväznú. Z nesplnenie úloh plynú pre pracovníka závažné dôsledky.
 8. Kríza môže smerovanie k „štíhlosti“ povzbudiť, ale k zásadnému obratu firmy nemusí vyť nevyhnutná.
 9. Aktívne a včas vyhľadávajte príležitosti k veľkým finančným prínosom.
 10. Uveďte znovu do súladu sústavu merítok a hľadisko hodnotového toku. Odbúrajte „neštíhle“ merítka.
 11. Vychádzajte z koreňov svojej firmy a vytvárajte si svoju vlastnú cestu, svoj vlastný spôsob. Ak čítate túto knihu s nádejou, že svoju firmu zlepšíte a zdokonalíte, vaša firma bude pravdepodobne jedna z tých, ktoré prežijú. Až do tohto bodu ste sa dostali vďaka tomu, že ktosi urobil niečo správne.
 12. Prijímajte alebo si vychovajte vodcovské osobnosti „štíhlosti“ a vytvorte systém nástupníctva. Vodcovia musia na 100% rozumieť svojej práci, musia veriť „filozofii“ firmy a musia ju žiť.
 13. K výcviku a k tomu, aby ste dosiahli rýchle výsledky, využívajte odborníkov.
„Mnoho šťastia na vašej ceste“!

Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).
Príklady: Mýtus a realita TPS

Více.....

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services