24. 6. 2008

Zásada 14 - premýšľanie a zlepšovanie

Staňte sa učiacou sa organizáciou prostredníctvom neúnavného premýšľania a neustáleho zlepšovania.

Zásada 14
 • Akonáhle zavediete stabilný proces, využívajte nástroje neustáleho zlepšovania k určeniu najhlbších príčin prípadov neefektívnosti a prijímajte účinné nápravné opatrenia.
 • Vytvárajte procesy, ktoré nevyžadujú takmer žiadne zásoby. Všetkým ľuďom tak budú ľahko jasné časové straty a plytvanie zdrojmi. V prípade, že budú odhalené straty, veďte zamestnancov k tomu, aby na základe využitia procesu neustáleho zlepšovania (kaizen) tieto straty odstraňovali.
 • Ochraňujte základňu znalostí organizácie prostredníctvom toho, že vytvoríte systém stabilného osadenstva, pomalého povyšovania a veľmi dôkladne premysleného nástupníctva vo funkciách.
 • V kľúčových postupových bodoch a po dokončení projektu používajte hansei (reflexiu, skúmavé premýšľanie) k otvorenému určeniu všetkých nedostatkov projektu. Vypracujte protiopatrenia, aby ste sa vyhli opakovaniu rovnakých chýb.
 • Učte sa skôr prostredníctvom toho, že budete štandardne zavádzať najlepšie overené praktické postupy, a nie že budete v prípade nového projektu, alebo nového manažéra vynaliezať všetko od samého začiatku znova.


„Chyby vnímame ako príležitosti k učeniu“.

Učiaca sa organizácia
 • Prispôsobivosť, inovácie a flexibilita sú navyhnutnými podmienkami prežitia a poznávacím znamením úspešného podniku.
 • Udržať takéto organizačné správanie si vyžaduje jednu zásadnú vlastnosť: „schopnosť učiť sa“.
 • Tú najväčšiu poklonu, ktorú môžeme v dnešnom podnikateľskom prostredí zložiť nejakému podniku, je to, že ho označíme za naozaj „učiacu sa organizáciu“.
 • Dôležité je neustále sa učiť, ako sa učiť a ako sa spoločne učiť.
 • „Učiť sa“ znamená mať schopnosť stavať na vlastnej minulosti a prírastkovým spôsobom postupovať vpred, než sa neustále vracať na začiatok.

Kaizen
 • Myšlienkový prístup Toyoty a jej skúsenosti podporujú presvedčenie, že keď sa sústredíte na proces sám a na jeho neustále zlepšovanie, dosiahnete i žiadúce finančné výsledky.
 • Podstatou kaizenu a učenia sa je postoj, pre ktorý je charakteristická sebareflexia, sebakritičnosť a túha zlepšovať sa.
 • Najpresvedčivejšou známkou sily je to, keď jednotlivec dokáže otvorene riešiť veci, ktoré viaznu, alebo sú zlé, keď dokáže prevziať zodpovednosť a navrhnúť protiopatrenia, aby sa problém viac nevyskytol.
 • Pevnou súčasťou kiazen je analýza „päťkrát prečo“.
 • Toyota nepoužíva nástroje Six Sigma !!! Pretože väčšina problémov nevyžaduje žiadne zložité štatistické analýzy, ale dôkladné, do podrobnosti idúce riešenie problémov. To predpokladá takú úroveň podrobnosti myslenia a analytického prístupu, ktorá je pre väčšinu firiem nedosažiteľná. Je to vec disciplíny, postoja a kultúry.

Riešenie problémov
 • Poznanie situácie - problému.
 • Vyjasnenie problému a určenie priorít - Paretov diagram.
 • Ciele zlepšovania. Určenie jadra problému.
 • Analýza príčin problému: 5-krát „prečo“.
 • Definovanie a implementácia protiopatrení.
 • Vyhodnotenie výsledkov.
 • Štandardizácia.

Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.

Kliknutím zvětšíte obrázek v novém okně.
Hansei
 • Znamená zamyslenie. Má kľúčový význam pre učenie sa a rozvoj.
 • V japonštine znamená, že keď niečo urobíte zle, musíte najprv pociťovať skutočný, hlboký smútok. Potom musíte vytvoriť plán budúceho riešenia problému a musíte byť úprimne presvedčení, že sa už chyby tohto druhu nikdy nedopustíte.
 • Hansei je rozpoloženie mysle, postoj. Hansei a kaizen idú ruka v ruke.
 • V Japonsku neupozorňujú na dobré veci, ale sústreďujú sa na tie zlé. Pokiaľ budete hovoriť o prednostiach, bude to vychvaľovanie. Ale keď úprimne priznáte svoje slabé stránky, prejavili ste tým veľkú silu.

Merítka výkonnosti
 • Toyota nijako zvlášť nevyniká v prepracovaní dômyselného systému merítok.
 • Toyota je zameraná na proces, nie na výsledky. Každý proces má vlastné merítka.
 • V Toyote sa používajú tri druhy merítok:
 1. Merítka celkovej výkonnosti - ako si firma vedie.
 2. Merítka prevádzkovej výkonnosti - ako si vedie závod alebo oddelenie.
 3. Náročné merítka zlepšovania - ako si vedie podnikateľská jednotka alebo pracovná skupina.

Hoshin kanri
 • Najdôležitejšie merítko učenia sleduje pokrok pri dosahovaní náročných cieľov zlepšovania, čo je proces, ktorému sa hovorí hoshin kanri.
 • Je to postup, v ktorom sa ciele najvyššej firemnej úrovne prenášajú kaskádovite až na úroveň pracovných skupín. Označuje sa ako „rozvinutie zásadnej línie“.
 • Rozpad cieľov ide zhora nadol, hlásenia o výsledkoch idú zdola nahor.
 • Zaujímavé je prepojenie hoshin kanri s Demingovým cyklom PDCA.

Kliknutím zvětšíte obrázek v novém okně.
Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).

3 Comments:

Anonymní said...

Už jsme se několikrát pokoušeli po projektech rozběhnout to slavné >trvalé zlepšování<. Vždycky tak po dalším půl roce to začne vadnout až to vyhasne.

Anonymní said...

Uvedený rozpad cílů je velmi zajímavý. Jen mi není jasné, jak je ošetřené, že cíle na nižšší úrovni spolehlivě splní cíle na vyšší úrovni.

Anonymní said...

Hoshin kanri je velmi zajímavá technika právě proto, že jde zpětná vazba bottom-up. Proto lze snadno zkontrolovat, zda je celkového cíle dosahováno.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services